wz

O NÁS - MŠ Nenešany

Materská škola Nemešany

trieda včielka
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


„Materská škola by mala byť pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne, bohato a šťastne prežiť vlastné detstvo“
Beáta Kosová
Prevádzka materskej školy je v čase od 6:30 do 16:00
Koncepčné zámery školy vychádzajú z regionálnych a personálnych podmienok. Sú orientované na rozvíjanie regionálnej kultúry a ľudových zvyklostí, spoluprácu s blízkymi materskými školami, základnými školami, základnou umeleckou školou, rodičmi.
Hlavné ciele výchovy a vzdelávania vzhľadom na orientáciu školy vychádzajú z tradície školy analýz výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienok školy.
Osobitosť každého národa je daná osobitosťou ľudových tradícií.
V čase, keď sa znova vraciame k národnej výchove, je potrebné oživiť ľudové piesne, zvyklosti, ako jedny z hlavných nositeľov národných tradícií. Prostredníctvom týchto národných tradícií chceme pomáhať prebúdzať a oživovať národnú hrdosť a sebavedomie národa, využívaním regionálnych a lokálnych zvyklosti.
Sledujúc tieto ciele dlhodobú stratégiu orientácie materskej školy chceme postupne zameriavať na rozvíjanie ľudových zvyklosti citlivým vnímaním krásy ľudových piesní, básni, hier, lebo dieťaťa je kvet, (nezábudka) ale pôda z ktorej vyrastá sme my. Rozsievajme do tej našej pôdy – do detí múdrosti, krásy a pravdy našich predkov aby ich utvárali v dobrých a užitočných ľudí.

Materská škola spolupracuje s okolitými materskými školami (Domaňovce, Doľany). Dlhoročná skúsenosť z praxe potvrdzuje, že vzájomná spolupráca medzi materskou školou a rodičmi má pozitívny vplyv ako na deti, tak aj na budovanie dobrého obrazu o škole u rodičov a následne aj celej verejnosti. Na komunikáciu a spoluprácu s rodičmi naďalej využívať formálne stretnutia rodičov na rodičovskom združení a neformálne stretnutia na rôznych spoločenských akciách s deťmi pre rodičov a verejnosť.

Materiálno-technické a priestorové podmienky
Materská škola poskytuje 22 deťom celodennú výchovu a vzdelávanie, ktoré zabezpečujú dve učiteľky a jedna prevádzková zamestnankyňa.

Vonkajšie priestory
Materská škola je umiestnená v budove kultúrneho domu obce Nemešany. Je to neúčelová časť budovy, ktorá postupne prešla viacerými zmenami a postupnými stavebnými úpravami na vyhovujúce prostredie pre jednotriednu materskú školu s peknou školskou záhradou.
Školský dvor a školská záhrada s listnatými, ihličnatými stromami a kríkmi zabezpečujú slnečné a tienisté miesta záhrady.
Školská záhrada je účelovo vybavená preliezkami, hojdačkami, šmýkačkou, lavičkami, veľkým pieskoviskom, záhradným domčekom, záhradným nábytkom a veľkou plochou na pohybové aktivity.

Vnútorné priestory
V materskej škole sú dve miestnosti – herne.
Jedna slúži aj ako jedáleň, druhá ktorá slúži aj ako spálňa (rozkladajú sa ležadlá) aj ako telocvičňa.
Kuchyňa – výdajňa jedál.
WC a umyváreň.
Sklad lôžkovín, sklad učebných pomôcok.
Chodba, šatňa.
Stav vnútorných priestorov je uspokojivý, vybavenie účelové.
22.5.2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky