wz

PODNIENKY PRIJATIA - MŠ Nenešany

Materská škola Nemešany

trieda včielka
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Podľa § 59 ods.1 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Výnimočne, ak je voľná kapacita a ak sú vytvorené potrebné (aj materiálne a personálne) podmienky môžu byť prijaté aj deti po dovŕšení dvoch rokov veku a deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V zmysle vyššie uvedeného zákona sa prednostne prijímajú do materskej školy:
•deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
•deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
•deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Ďalšie podmienky prijatia do MŠ:
•trvalý pobyt dieťaťa a jeho zákonných zástupcov v obci Nemešany
•dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 roky
•ostatné deti budú prijaté na základe kapacity materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si prevezme v materskej škole a predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Deti sa prijímajú na nasledujúci školský rok. Miesto a termín zápisu do MŠ zverejní riaditeľ MŠ spravidla od 15. februára do 15. marca. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje rodiča a zriaďovateľa spolu s rozhodnutím o prijatí dieťaťa.

INFORMÁCIE O DIEŤATI

               Vážení rodičia. Teší nás, že ste nám prejavili dôveru a záujem umiestniť Vaše dieťa do našej MŠ. Veľmi si to vážime. Našou snahou je pracovať pre Vaše dieťa tak, aby rozvíjalo svoju osobnosť, aby sa rado vzdelávalo a aby si aj v našej škole vytvorilo základ pre svoj šťastný život.

Zostavili sme dotazník, ktorý máte práve pred sebou, aby sme lepšie spoznali Vaše dieťa. Každá otázka má svoj zmysel a poslúži nám na to, aby sme mu lepšie porozumeli a mohli ho čo najlepšie viesť, keď to bude potrebovať.

Údaje považujeme za dôverné a budeme s nimi nakladať v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.

Za spoluprácu vopred ďakujeme.                                                                 Vaša MŠ


1. Priezvisko a meno dieťaťa:..................................................................................................

2. Dátum narodenia:.................................................................................................................

3. Bydlisko:..............................................................................................................................

4. Kontakt: telefón na oboch rodičov......................................................................................

5. Navštevovalo dieťa kolektívne zariadenie?          áno – nie

6. Ktoré choroby dieťa prekonalo? ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Bolo dieťa liečené v nemocnici? (uveďte dôvod)  áno – nie

.......................................................................................................................................................

8. Utrpelo dieťa úraz? (uveďte aký, kedy) áno – nie

......................................................................................................................................................

9. Trpí dieťa: častými horúčkami, angínami, nachladením, respiračnými ochoreniami, krvácaním z nosa, bolesťami hlavy, (doplňte, podčiarknite) .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

10. Aké lieky dieťa užíva? (uveďte dôvod)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

11. Neurotické ťažkosti dieťaťa: pomočovanie, nespavosť, obhrýzanie nechtov, zajakavosť (doplňte, podčiarknite) ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

12. Emocionálne ťažkosti dieťaťa: plačlivosť, bojazlivosť, agresivita, vzdorovitosť, ťažká prispôsobivosť. (doplňte, podčiarknite) .................................................................................................................................................

13. Problémy v správaní: je dieťa neposedné (akoby malo mravce v nohaviciach), nadmerná živosť, máva konflikty s rovesníkmi (doplňte, podčiarknite) ...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................


14. Je nesamostatné v (doplňte, podčiarknite):

a) sebaobsluhe (obliekaní, obúvaní, stolovaní)

.......................................................................................................................................................

b) hygienických návykoch (umývaní, použití WC) ......................................................................................................................................................

15. Pije doma z dojčenskej fľaše s cumľom? áno – nie

16. Používa počas spánku doma plienku?                áno – nie

17. Má dieťa získanú alebo vrodenú chybu? (uveďte akú) …...................................................................................................................................................

18. Má dieťa chybu:                         a) zraku                       áno – nie
                                 b) sluchu                     áno – nie
                                c) inú   ...........................................................................................

19. Je dieťa vyberavé v jedle?                                   áno – nie

Uveďte neobľúbené jedlá:  .........................................................................................................

Má alergiu na niektoré potraviny?                             áno – nie      (ak áno, napíšte na ktorú) .......................................................................................................................................................

20. Má dieťa súrodencov?   Ak áno, uveďte mená a rok narodenia.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

21. Žije dieťa v úplnej rodine?                            áno – nie

22. Ak nie, odkedy žije iba s jedným z rodičov? .......................................................................................................................................................

23. Má dieťa nariadenú striedavú starostlivosť (v prípade rozvedených rodičov)? áno - nie

24. Ako dieťa reagovalo/reaguje na odchod druhého rodiča? .......................................................................................................................................................

25. Môže byť dieťa pri aktivitách MŠ prepravované autobusom ?                       áno – nie

26. Môžu byť fotky dieťaťa zverejňované na webovej stránke MŠ?           áno – nie

27. Môže sa dieťa zúčastňovať aktivít mimo areálu MŠ?                            áno – nie

28. Iné upozornenie (oznámenia) rodičov: …...................................................................................................................................................*V prípade nepravdivých údajov beriem na vedomie, že môže byť moje dieťa vylúčené z predškolského zariadenia.
Dátum :.......................                    Podpis zákonného zástupcu:.........................................


22.5.2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky