wz

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO MŠ - MŠ Nenešany

Materská škola Nemešany

trieda včielka
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Materská škola Nemešany 62

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku:_______________ s vyučovacím jazykom slovenským.

Podpísaný rodič /zákonný zástupca/ žiadam o prijatie dieťaťa do Materskej školy Nemešany 62, Nemešany 053 02 so záväzným nástupom od: ________________

Meno a priezvisko dieťaťa: _________________________________________________
Dátum a miesto narodenia: _________________________________________________
Bydlisko:__________________________________________ PSČ:_________________

Meno a priezvisko otca:_____________________________ tel. č.: _________________ Bydlisko: _______________________________________________________________

Meno a priezvisko matky: _____________________________ tel. č.: _________________ Bydlisko: _______________________________________________________________

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa podľa §24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 odsek 1, vyhlášky č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.Dátum:                                                                          Pečiatka a podpis lekára :
                                           E-mailová adresa zákonných zástupcov

Prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a beriem na vedomie, že v prípade zistenia nepravdivých informácií a závažného porušovania školského poriadku školy, ktorý je vypracovaný v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, v znení vyhlášky 308/2009, ktorá ju mení a dopĺňa, bude ukončená dochádzka dieťaťa do materskej školy.

Nemešany, dňa:                                                              ___________________________________
                                                                                        Podpisy rodičov, zákonných zástupcovPrijal dňa:                                                                                                                                          .
                                                                                                             Podpis preberajúcej osoby


22.5.2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky